post

نکاتی که در احداث رمپ باید رعایت شود:

شیب رمپ کمتر از ۱۵ %(تجاری) حداکثر ۱۷%(مسکونی و اداری) می باشد.مثال:تفاوت ارتفاع کف زیرزمین تا کف شروع رمپ تقسیم بر ۱۵)
حداکثر ۱۰ %از طول رمپ میتواند بیرون از توده ساختمان باشد(مقادیر بیشتر منوط به تایید گروه معماری است.)
اگر شروع رمپ از حاشیه ملک و پیاده رو باشد، در ابتدای رمپ وجود یک فضای ایست هم عرض رمپ و به طول حداقل ۳ متر(محور وسط)ضروری است.
اگر طول رمپ از ۱۷ متر بیشتر باشد،باید در اواسط رمپ یک قسمت افقی به طول حداقل ۴ متر در نظر گرفته شود.(توقفگاه های بزرگ)
حداقل شعاع داخلی رمپ ۴ متر رعایت شود.
ارتفاع آزاد در تمام قسمت های سر پوشیده رمپ( از جمله محل ورود به ساختمان )بین ۱٫۸ (مسکونی کم تراکم) تا ۲٫۴ متر (تجاری و اداری)رعایت شود.
ضوابط عرض رمپ:

حداقل عرض رمپ یکطرفه مستقیم ۳٫۵ متر و رمپ دوطرفه(نظر سازمان ترافیک)

حداقل عرض رمپ یکطرفه در قوس ۴ متر و رمپ دوطرفه(نظر سازمان ترافیک)

حداقل مطلق عرض رمپ یکطرفه مستقیم مسکونی: کمتر از ۵ خودرو ۲٫۵ متر ، ۵ تا ۲۵ خودرو ۳٫۵ متر،بیشتر از ۲۵ خودرو ۵٫۵ متر.